Algemene Voorwaarden 

Praktijknaam: Yvonne Huinink
Eigenaar: Yvonne Huinink
AGB code: 90066233
Vestigingsadres: Mercuriusstraat 22A
PC/Plaats:  7006 RL Doetinchem
KvK nummer:  74634321
Datum : 01-05-2019


Artikel 1. Algemeen


    1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Yvonne Huinink, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
    2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
    3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.
    4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
    5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.
    6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
    7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
    8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
    1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
    2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Tarieven
    1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
    2. Betaling van de via mail verstuurde factuur dient te geschieden via overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. 
    3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
    4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
    5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
    6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
    7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
    8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
    1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
    2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
    3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
    4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
    5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
    6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdracht-nemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
    7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
    8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens
    1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst.
    2. De gegevens worden na de laatste behandeling 20 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
    3. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
    4. De persoonsgegevens worden veilig opgeslagen. (zie Privacy Verklaring)
    5. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.  (zie Privacy Verklaring)
    7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen
   1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
    2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.  (Zie ook Klachtenregeling)
    3. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. (Zie ook Klachtenregeling)
    4. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Zie ook Privacy-verklaring)
    5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7. Wijziging voorwaarden
    1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

Privacy Verklaring

Uw Privacy


Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ontstaat de opdracht tot zorg als de patiënt zich meldt en de hulpverlener (Yvonne Huinink) deze opdracht aanvaardt.

Tijdens of na afloop van de anamnese moet duidelijk zijn dat de cliënt vrijwillig, weloverwogen en geïnformeerd akkoord gaat met de behandelovereenkomst. Hiermee gaat de cliënt akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Tevens geeft de cliënt hiermee aan zich bewust te zijn dat de behandeling aanvullend is op de reguliere geneeskunde, de huisarts of behandelend specialist zal raadplegen als de gezondheidssituatie hierom vraagt en behandelovereenkomst op ieder moment kan beëindigen. (NB  Uiteraard dient de cliënt ook akkoord te geven voor behandeling. Akkoord voor behandeling wordt vervolgens conform de WBGO verplicht in het dossier aangetekend. Die verplichting geldt niet voor het akkoord op de behandelovereenkomst.)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Yvonne Huinink als uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Yvonne Huinink, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Yvonne Huinink doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heeft Yvonne Huinink als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Yvonne Huinink of haar administrateur een factuur kan opstellen.

Als Yvonne Huinink vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar (na 1 januari 2020 20 jaar) bewaard.


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • BSN-nummer*
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: Behandeling acupunctuur met datum
 • De kosten van het consult 
 *Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 

Persoonsgegevens/AVG

Yvonne Huinink
gevestigd aan Mercuriusstraat 22A  7006 RL te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Yvonne Huinink 
Mercuriusstraat 22A
7006 RL Doetinchem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yvonne Huinink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  N.B. Verstrekte medische gegevens zijn geen persoonsgegevens, maar vallen onder het medisch beroepsgeheim.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bij contact, afspraak, kennismaking, afspraak online/aanmelding:
-Naam*
-E-mailadres
en/of telefoonnummer + eventueel adresgegevens 
-Eventuele andere gegevens (uitgezonderd medische gegevens)**  
*Indien genoemd/ingevuld of af te leiden van mailadres
** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.


Bij trainingen:

- Naam
- E-mailadres

Bij behandelingen: 

-Voorletter(s) naam en achternaam geadresseerde/verzekerde* 
-Naam

-Straat en huisnummer
-Postcode en woonplaats
-Geboortedatum
-E-mailadres
-BSN-nummer**
-Eventuele andere gegevens bij aanmelding (uitgezonderd medische gegevens)***

*Is de geadresseerde iemand anders dan de verzekerde (bijvoorbeeld respectievelijk ouder-kind), dan zowel de gegevens van de geadresseerde als ook die van de verzekerde. 
** Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 
*** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.  

WhatsApp/ Google Mijn Bedrijf
Het mobiele telefoonnummer van Yvonne Huinink Acupunctuur is alleen beschikbaar voor cliënten. Bij gesprekken via WhatsApp / WhatsAppWeb met cliënten worden geen persoonsgegevens verwerkt en/of bewaard. De gesprekken worden na afloop verwijderd. Dit geldt ook voor  Google Mijn Bedrijf Berichten.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@yvonnehuinink.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Yvonne Huinink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over het aanbod
- Het plaatsen van uw afspraak/reservering
- Voor de registratie van een training
- U te kunnen contacten indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Voor het uitreiken van een factuur na behandeling  
- Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving door de belastingdienst)

Geautomatiseerde besluitvorming
Yvonne Huinink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

Yvonne Huinink gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvonne Huinink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bij contact/afspraak/kennismaking/afspraak online/aanmelding:
-Naam > 1 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod*
-E-mail-Adres > 3 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod* 

-Telefoonnummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling*
-Eventueel adresgegevens > 1 jaar > Looptijd van de behandeling*
-Eventuele andere gegevens (uitgezonderd medische gegevens) > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**  
*Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst)
** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.    

Bij trainingen:

-Naam > 1 jaar >  Looptijd van het programma en/of voor het aanbod*
-E-mailadres  > 3 jaar >  Looptijd van het programma en/of voor het aanbod*
*Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst)

Bij behandelingen:  

-Voorletter(s) + Naam geadresseerde/verzekerde* > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Naam > 1 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod** 
-Straat en huisnummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Postcode en woonplaats > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Geboortedatum > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-E-mailadres - > 3 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod **

-BSN-nummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**/***

-Eventuele andere persoonsgegevens anders dan medische gegevens > 1 jaar > Looptijd van de behandeling****

*Is de geadresseerde iemand anders dan de verzekerde (bijvoorbeeld respectievelijk ouder-kind), dan zowel de gegevens van de geadresseerde als ook die van de verzekerde. 

**Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst) 
***Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 

Belangrijk!- Verstrekte persoonsgegevens bij behandelingen kunnen deel uitmaken van het medisch dossier. In dat geval geldt de hiervoor wettelijke vastgestelde bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Huinink  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de dienstverlening zelf (Webklik/Calendly/Huddle), de verbetering van de dienstverlening (Google Analytics) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bankgegevens tbv belastingaangifte (Rouwhorst/Maertzdorff Accountants / Boesveld van der Burg Accountancy ).  Voor de gegevens die deze bedrijven verwerken in opdracht; door hen wordt verzonden, is Yvonne Huinink verantwoordelijk.  Onderstaande partijen blijven daarnaast en uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken. Met andere woorden: Voor de gegevens -en de eventuele verwerking ervan- tijdens en nadat deze in opdracht zijn verwerkt voor, en/of in opdracht van verzonden zijn aan, Yvonne Huinink, zijn deze bedrijven zelf en niet Yvonne Huinink verantwoordelijk. Klik voor meer informatie op de betreffende links hieronder. 

Webklik/Jibr - Website + Zimbra* Mailserver - https://www.webklik.nl/staticpages/page/privacy
(*Zimbra is een Open Source oplossing die door Webklik op de eigen servers wordt gehost. Hier is dus buiten de in de bovenstaande lijst genoemde partijen geen andere partij bij betrokken.)  
Microsoft - Outlook Mailserver - Indien we geadresseerde niet anders kunnen bereiken. N.B. Worden niet als contactpersoon in Outlook opgeslagen. - https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
Google Analytics (zie hieronder) - Geanonimiseerde gebruikersstatistieken - https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
Google Bedrijfsprofiel (voorheen Mijn Bedrijf) - Inzichten. Yvonne Huinink gaat akkoord 'Inzichten niet te gebruiken om persoonlijke informatie van gebruikers bij te houden of te verzamelen.'  Zie ook de Google policy hierboven.
Elfsight - Code voor het embedden van Google Reviews -  https://elfsight.com/privacy-policy/
Calendly - Online agenda voor plannen intake + 1e behandeling acupunctuur -  https://calendly.com/pages/privacy / https://calendly.com/pages/terms en  https://help.calendly.com/hc/en-us/articles/360007032633-GDPR-FAQs
N.B.  Op 22 maart 2022 is een verzoek ingediend bij Calendly om alle data van eerder geplande 1e afspraken tussen 01-05-2019 en 22-03-2022 te verwijderen. Dit gebeurt vanaf 22 maart 2022 op regelmatige basis en minimaal eens per kwartaal wordt alle persoonlijke data verwijderd. U kunt ook zelf na online plannen Calendly verzoeken uw informatie te verwijderen. 
Rouwhorst/Maertzdorff Accountants - Persoonsgegevens 
http://www.r-m.nl/images/Algemene_Voorwaarden.pdf (artikel 10) (t/m 31-12-2020)
Boesveld van der Burg Accountancy  - Persoonsgegevens https://boesveldvdburg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Statement_Bvdb.pdf 
Healy -  Cliënten gebruiken de eigen mobiele telefoon voor het inladen van programma's.  Door Yvonne Huinink worden er geen extra persoonsgegevens opgeslagen en/of uitgewisseld met Healy.

 N.B. De websites yvonnehuinink.nl,  acupunctuur-barchem.nl, acupunctuur-doetinchem.nl, acupunctuur-wehl.nl, 
acupunctuurbarchem.nl
, acupunctuurwehl.nl, dryneedling-doetinchem.nl, yvonnehuininkacupunctuur.nl en resettennaarbalansinjezelf.nl leiden naar een webpagina onder het domein andrewinkelhorst.webklik.website. De mailadressen yvonnehuinink@andrewinkelhorst.nl en resettennaarjezelfinbalans@andrewinkelhorst.nl zijn hiervan afgeleid. Ingevulde reserveringsformulieren en aanmeldingen voor intake + 1e behandeling kwamen hier binnen tot 27-05-2019 Na 27-05-2019 komen deze binnen op info@yvonnehuinink.nl  

Miv 26-03-2021 leiden de websites yvonnehuinink.nl,  acupunctuur-barchem.nl, acupunctuur-doetinchem.nl, acupunctuur-wehl.nl, acupunctuurbarchem.nl, acupunctuurwehl.nl, dryneedling-doetinchem.nl, yvonnehuininkacupunctuur.nl en resettennaarbalansinjezelf.nl naar een webpagina onder het domein yvonnehuinink.nl

Praktijkmanager en administratie zijn geen verwerker.  Het is het eerste aanspreekpunt tav administratieve  en praktijkzaken, zoals eventuele klachten en valt in deze onder 'personen onder gezag' van Yvonne Huinink.  In deze is dus géén verwerkersovereenkomst nodig.


Google Analytics (UA)
Om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en teneinde de effectiviteit ervan te meten en -zo- de website te verbeteren, gebruikt deze website Google Analytics onder het Analytics account van Yvonne Huinink en de property van www.yvonnehuinink.nl Het gebruik hiervan is geanonimiseerd. Daarvoor wordt het Analytics IP-adres gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Het amendement gegevensverwerking is geaccepteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de analytics cookies. Meten van surfgedrag over verschillende apparaten en sessies wordt niet gebruikt;  de functie User-Id's is uitgeschakeld. M.a.w. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. De gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau mogen 14 maanden bewaard worden. (korter is niet mogelijk)  De Tracking-ID is verwijderd naar de prullenbak en wordt/is 30 augustus 2023 definitief verwijderd.

Google Analytics GA4

Met ingang van juli 2023 worden er geen gegevens meer verzamelt via UA-Analytics, maar enkel nog via Google Analytics 4. Hierin zijn de privacy-instellingen standaard meegenomen. Yvonne Huinink zal géén property aanmaken in GA4. Gegevens zullen dus miv 01-07-2023 niet meer worden verzameld. De Tracking-ID is verwijderd naar de prullenbak en wordt/is 30 augustus 2023 definitief verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvonne Huinink gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Yvonne Huinink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Yvonne Huinink gebruikte tot 01-07-2023 analytische cookies  voor Google Analytics - Het gebruik hiervan was geanonimiseerd. Daarvoor werd het Analytics IP-adres wordt gemaskeerd, was er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er werd geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. (zie hierboven) 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google en Elfsight. De privacy-verklaringen van Google vindt u hier -  https://policies.google.com/privacy?hl=nl  De privacy-verklaringen van Elfsight vindt u hier https://elfsight.com/privacy-policy/

N.B.  U vindt de gebruikte cookies op een pagina door te klikken op het slotje links naast de https://-url  in de balk.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Richtlijn consumentenbescherming EU + aangepaste Nederlandse wetgeving 
Yvonne Huinink maakt geen gebruik van gepersonaliseerd aanbod, kortingen, 'gratis' online diensten. Yvonne Huinink heeft geen online marktplaats en biedt geen online zoekfunctie aan om te vergelijken. 

Review-beleid
 
Met ingang van 28 mei 2022 gelden er ook nieuwe regels voor online verkoop o.a.  een verbod op het plaatsen en laten plaatsen van nepreviews op internet en social media.  Yvonne Huinink maakt geen gebruik van sponsoring of betaalde beoordelingen en valse consumentenbeoordelingen, zoals in opdracht geplaatste likes. Reviews worden niet op de website zelf gegeven maar enkel via Google-Maps. Deze reviews worden slechts geëmbed op www.yvonnehuinink.nl Yvonne Huinink heeft hier zelf geen invloed op. De policy en het beleid voor deze reviews ligt dus niet bij Yvonne Huinink, maar bij Google. Deze zijn te vinden via https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvonne Huinink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Yvonne Huinink beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@yvonnehuinink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Yvonne Huinink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yvonne Huinink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvonnehuinink.nl


Disclaimer


Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

 • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

 • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.