Privacy Verklaring

Uw Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Yvonne Huinink als uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Yvonne Huinink, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Yvonne Huinink doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heeft Yvonne Huinink als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Yvonne Huinink of haar administrateur een factuur kan opstellen.

Als Yvonne Huinink vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar (na 1 januari 2020 20 jaar) bewaard.


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • BSN-nummer*
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: Behandeling acupunctuur met datum
 • De kosten van het consult 
 *Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 

Persoonsgegevens/AVG

Yvonne Huinink
gevestigd aan Slotlaan 82 7006 HG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Yvonne Huinink 
Slotlaan 82
7006 HG Doetinchem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yvonne Huinink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  N.B. Verstrekte medische gegevens zijn geen persoonsgegevens, maar vallen onder het medisch beroepsgeheim.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bij contact, afspraak, kennismaking, afspraak online/aanmelding:
-Naam*
-E-mailadres
en/of telefoonnummer + eventueel adresgegevens 
-Eventuele andere gegevens (uitgezonderd medische gegevens)**  
*Indien genoemd/ingevuld of af te leiden van mailadres
** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.


Bij trainingen:

- Naam
- E-mailadres

Bij behandelingen: 

-Voorletter(s) naam en achternaam geadresseerde/verzekerde* 
-Naam

-Straat en huisnummer
-Postcode en woonplaats
-Geboortedatum
-E-mailadres
-BSN-nummer**
-Eventuele andere gegevens bij aanmelding (uitgezonderd medische gegevens)***

*Is de geadresseerde iemand anders dan de verzekerde (bijvoorbeeld respectievelijk ouder-kind), dan zowel de gegevens van de geadresseerde als ook die van de verzekerde. 
** Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 
*** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.  

WhatsApp
Het mobiele telefoonnummer van Yvonne Huinink Acupunctuur is alleen beschikbaar voor cliënten. Bij gesprekken via WhatsApp / WhatsAppWeb met cliënten worden geen persoonsgegevens verwerkt en/of bewaard. De gesprekken worden na afloop ervan meteen verwijderd. Dit geldt ook voor  Google Mijn Bedrijf Berichten.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@yvonnehuinink.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Yvonne Huinink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over het aanbod
- Het plaatsen van uw afspraak/reservering
- U te kunnen contacten indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Voor het uitreiken van een factuur na behandeling  
- Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving door de belastingdienst)

Geautomatiseerde besluitvorming
Yvonne Huinink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

Yvonne Huinink gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvonne Huinink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bij contact/afspraak/kennismaking/afspraak online/aanmelding:
-Naam > 1 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod*
-E-mail-Adres > 3 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod* 

-Telefoonnummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling*
-Eventueel adresgegevens > 1 jaar > Looptijd van de behandeling*
-Eventuele andere gegevens (uitgezonderd medische gegevens) > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**  
*Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst)
** Hierbij verstrekte medische gegevens worden niet bewaard.    

Bij trainingen:

-Naam > 1 jaar >  Looptijd van het programma en/of voor het aanbod*
-E-mailadres  > 3 jaar >  Looptijd van het programma en/of voor het aanbod*
*Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst)

Bij behandelingen:  

-Voorletter(s) + Naam geadresseerde/verzekerde* > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Naam > 1 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod** 
-Straat en huisnummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Postcode en woonplaats > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-Geboortedatum > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**
-E-mailadres - > 3 jaar > Looptijd van de behandeling en/of voor het aanbod **

-BSN-nummer > 1 jaar > Looptijd van de behandeling**/***

-Eventuele andere persoonsgegevens anders dan medische gegevens > 1 jaar > Looptijd van de behandeling****

*Is de geadresseerde iemand anders dan de verzekerde (bijvoorbeeld respectievelijk ouder-kind), dan zowel de gegevens van de geadresseerde als ook die van de verzekerde. 

**Dit kan langer zijn om te voldoen aan wettelijke verplichting (wet- en regelgeving vastgesteld door de belastingdienst) 
***Yvonne Huinink is geregistreerd in het BIG register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 

Belangrijk!- Verstrekte persoonsgegevens bij behandelingen kunnen deel uitmaken van het medisch dossier. In dat geval geldt de hiervoor wettelijke vastgestelde bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Huinink  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de dienstverlening zelf (Webklik/Calendly), de verbetering van de dienstverlening (Google Analytics) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Rouwhorst/Maertzdorff Accountants / Boesveld van der Burg Accountancy ).  Voor de gegevens die deze bedrijven verwerken in opdracht; door hen wordt verzonden, is Yvonne Huinink verantwoordelijk.  Onderstaande partijen blijven daarnaast en uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken. Met andere woorden: Voor de gegevens -en de eventuele verwerking ervan- tijdens en nadat deze in opdracht zijn verwerkt voor, en/of in opdracht van verzonden zijn aan, Yvonne Huinink, zijn deze bedrijven zelf en niet Yvonne Huinink verantwoordelijk. Klik voor meer informatie op de betreffende links hieronder. 

Webklik/Jibr - Website + Zimbra* Mailserver - https://www.webklik.nl/staticpages/page/privacy
(*Zimbra is een Open Source oplossing die door Webklik op de eigen servers wordt gehost. Hier is dus buiten de in de bovenstaande lijst genoemde partijen geen andere partij bij betrokken.)  
Microsoft - Outlook Mailserver - Indien we geadresseerde niet anders kunnen bereiken. N.B. Worden niet als contactpersoon in Outlook opgeslagen. - https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
Google Analytics (zie hieronder) - Geanonimiseerde gebruikersstatistieken - https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
Google Bedrijfsprofiel (voorheen Mijn Bedrijf) - Inzichten. Yvonne Huinink gaat akkoord 'Inzichten niet te gebruiken om persoonlijke informatie van gebruikers bij te houden of te verzamelen.'  Zie ook de Google policy hierboven.
Elfsight - Code voor het embedden van Google Reviews -  https://elfsight.com/privacy-policy/
Calendly - Online agenda voor plannen intake + 1e behandeling acupunctuur -  https://calendly.com/pages/privacy / https://calendly.com/pages/terms en  https://help.calendly.com/hc/en-us/articles/360007032633-GDPR-FAQs
N.B.  Op 22 maart 2022 is een verzoek ingediend bij Calendly om alle data van eerder geplande 1e afspraken tussen 01-05-2019 en 22-03-2022 te verwijderen. Dit gebeurt vanaf 22 maart 2022 op regelmatige basis en minimaal eens per kwartaal wordt alle persoonlijke data verwijderd. U kunt ook zelf na online plannen Calendly verzoeken uw informatie te verwijderen. 
Rouwhorst/Maertzdorff Accountants - Persoonsgegevens 
http://www.r-m.nl/images/Algemene_Voorwaarden.pdf (artikel 10) (t/m 31-12-2020)
Boesveld van der Burg Accountancy  - Persoonsgegevens https://boesveldvdburg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Statement_Bvdb.pdf 
Healy -  Cliënten gebruiken de eigen mobiele telefoon voor het inladen van programma's.  Door Yvonne Huinink worden er geen extra persoonsgegevens opgeslagen en/of uitgewisseld met Healy.

 N.B. De websites yvonnehuinink.nl,  acupunctuur-barchem.nl, acupunctuur-doetinchem.nl, acupunctuur-wehl.nl, 
acupunctuurbarchem.nl
, acupunctuurwehl.nl, dryneedling-doetinchem.nl, yvonnehuininkacupunctuur.nl en resettennaarbalansinjezelf.nl leiden naar een webpagina onder het domein andrewinkelhorst.webklik.website. De mailadressen yvonnehuinink@andrewinkelhorst.nl en resettennaarjezelfinbalans@andrewinkelhorst.nl zijn hiervan afgeleid. Ingevulde reserveringsformulieren en aanmeldingen voor intake + 1e behandeling kwamen hier binnen tot 27-05-2019 Na 27-05-2019 komen deze binnen op info@yvonnehuinink.nl  

Miv 26-03-2021 leiden de websites yvonnehuinink.nl,  acupunctuur-barchem.nl, acupunctuur-doetinchem.nl, acupunctuur-wehl.nl, acupunctuurbarchem.nl, acupunctuurwehl.nl, dryneedling-doetinchem.nl, yvonnehuininkacupunctuur.nl en resettennaarbalansinjezelf.nl naar een webpagina onder het domein yvonnehuinink.nl

André Winkelhorst (mijn partner) is geen verwerker.  Hij valt in deze onder 'personen onder gezag' van Yvonne Huinink. Met hem is dus géén verwerkersovereenkomst nodig.


Google Analytics (UA)
Om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en teneinde de effectiviteit ervan te meten en -zo- de website te verbeteren, gebruikt deze website Google Analytics onder het Analytics account van Yvonne Huinink en de property van www.yvonnehuinink.nl Het gebruik hiervan is geanonimiseerd. Daarvoor wordt het Analytics IP-adres gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Het amendement gegevensverwerking is geaccepteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de analytics cookies. Meten van surfgedrag over verschillende apparaten en sessies wordt niet gebruikt;  de functie User-Id's is uitgeschakeld. M.a.w. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. De gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau mogen 14 maanden bewaard worden. (korter is niet mogelijk)

Google Analytics GA4

Met ingang van juli 2023 worden er geen gegevens meer verzamelt via UA-Analytics, maar enkel nog via Google Analytics 4. Hierin zijn de privacy-instellingen standaard meegenomen. Yvonne Huinink zal géén property aanmaken in GA4. Gegevens zullen dus miv 01-07-2023 niet meer worden verzameld. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvonne Huinink gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Yvonne Huinink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Yvonne Huinink gebruikt analytische cookies  voor Google Analytics - Het gebruik hiervan is geanonimiseerd. Daarvoor wordt het Analytics IP-adres wordt gemaskeerd, is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. (zie hierboven) 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google. De privacy-verklaringen van Google vindt u hier -  https://policies.google.com/privacy?hl=nl  

N.B.  U vindt de gebruikte cookies op een pagina door te klikken op het slotje links naast de https://-url  in de balk.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Richtlijn consumentenbescherming EU + aangepaste Nederlandse wetgeving 
Yvonne Huinink maakt geen gebruik van gepersonaliseerd aanbod, kortingen, 'gratis' online diensten. Yvonne Huinink heeft geen online marktplaats en biedt geen online zoekfunctie aan om te vergelijken. 

Review-beleid
 
Met ingang van 28 mei 2022 gelden er ook nieuwe regels voor online verkoop o.a.  een verbod op het plaatsen en laten plaatsen van nepreviews op internet en social media.  Yvonne Huinink maakt geen gebruik van sponsoring of betaalde beoordelingen en valse consumentenbeoordelingen, zoals in opdracht geplaatste likes. Reviews worden niet op de website zelf gegeven maar enkel via Google-Maps. Deze reviews worden slechts geëmbed op www.yvonnehuinink.nl Yvonne Huinink heeft hier zelf geen invloed op. De policy en het beleid voor deze reviews ligt dus niet bij Yvonne Huinink, maar bij Google. Deze zijn te vinden via https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvonne Huinink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Yvonne Huinink beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yvonnehuinink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Yvonne Huinink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yvonne Huinink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvonnehuinink.nl


Disclaimer


Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

 • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

 • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.